اخذ اقامت کانادا از طریق تولد

تابعیت در کشور کانادا ، اخذ اقامت دائم در کشور کانادا ، اخذ اقامت موقت در کشور کانادا ، اخذ اقامت کشور کانادا از طریق تولد ، اخذ اقامت والدین از طریق تولد فرزندشان ، تاثیر تولد در کانادا برای تسریع در امر مهاجرت به کانادا

در این مقاله سعی بر این داریم تا با تکیه به حقوق بین الملل خصوصی و نظریات اساتید علم حقوق شرایط تولد در کشور کانادا و اخذ تابعیت از طریق تولد در کشور کانادا را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم حال ممکن است در این راستا یعنی اخذ تابعیت از طریق تولد در کشور کانادا به سوالات متداول و گوناگونی بر بخوریم که با توجه به قوانین شهروندی کشور کانادا ، قواعد ، اصول و قوانین بین الملل حقوق خصوصی به این دسته از سوالات  در زمینه اخذ تابعیت از طریق تولد در کشور کانادا پاسخ جامع و کامل میدهیم. سوالاتی نظیر : اگر شخصی در کشور کانادا متولد شود تابعیت او به چه ترتیبی خواهد بود ؟ آیا فردی که در کشور کانادا متولد می شود از تمام حقوق و تکالیف شهروندی کشور کانادا برخوردار می گردد یا خیر ؟ حال اگر فردی در کشور کانادا به دنیا بیایید آیا والدین ( پدر و مادر ) او تابعیت کانادا را به واسطه تولد فرزندشان در خاک کانادا اخذ می کنند یا خیر ؟ آیا پدر و مادر شخص متولد شده در کشور کانادا به اقامت کشور کانادا می رسند یا خیر ؟ آیا داشتن فرزند کانادایی به طور اتوماتیک باعث اقامت یا تابعیت کانادا می شود ؟ آیا داشتن فرزندی که در کانادا متولد شده است تاثیری در روند مهاجرت به کشور کانادا را دارد ؟ آیا داشتن فرزند کانادایی تابعیت این کشور را سهل تر و تسریع می بخشد ؟ ممکن این این سوالات در ذهن تمام افرادی که تمایل به اخذ اقامت و تابعیت کشور کانادا را دارند ، نقش بسته باشد که ما سعی داریم در این مقاله حتی الامکان به این سوالات پاسخ دهیم . اما مواردی که پیش از این نیاز به مطالعه و بررسی آن وجود دارد این است که ابتدا تعریف مختصری از تابعیت و انواع آن و همچنین اصل خاک و اصل خون داشته باشیم که با توجه با کتب حقوق بین الملل خصوصی نوشته دکتر ارفع نیا  و دکتر آل کجباف آن را توضیح می دهیم .

تابعیت و انواع آن

یکی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی مبحث تابعیت می باشد ، در مورد تابعیت تعریف واحدی وجود ندارد و بین علمای حقوق در این خصوص اتفاق نظر نیست اما به طور کلی تابعیت (NATIONALITY)عبارت است از یک رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می سازد .تابعیت از نظر لغوی در فرهنگ لغات ، مترادف با شهروندی آورده شده است ، بنابراین تابعیت یک رایطه سیاسی است ، زیرا از حق حاکمیت دولت ((sovereign rightناشی می گردد ، این دولت است که تعیین می کند که چه افرادی تبعه آن کشور محسوب می گردند یا برای این که شخصی تابعیت یک کشور را داشته باشد باید دارای چه شرایطی باشد. همچنین تابعیت یک رابطه حقوقی است ، زیرا دارای اثرات حقوقی در نظام داخلی و نظام بین المللی می باشد ، در نظام داخلی ، تبعه از طرفی دارای حقوق سیاسی ، مثل حق رای می باشد و از طرف دیگر از کلیه حقوقی که توسط قوانین مدنی و تجاری وضع شده برخوردار است و در نظام بین المللی اتباع یک کشور از حمایت سیاسی (protection diplomatique)  دولت خود در خارج و نیز از حمایت کلیه قواعد پذیرفته شده مابین دولت خود و دول دیگر برخوردارند. و بالاخره تابعیت یک رابطه معنوی است ، زیرا اتباع کشور از نظر هدف ها و عادات و رسوم مشترکی که دارند به یک دولت پیوند می دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد . هرگاه کسی تبعه دولتی محسوب شود ، به هر کشور دیگری برود باز هم تبعه همان دولت می باشد و نفس تغییر اقامتگاه تغییری در رابطه معنوی او با دولت متبوع خودش ایجاد نمی کند . هر شخصی معمولا دارای تابعیتی می باشد مگر اینکه در موارد استثنایی شخصی بدون تابعیت (apatride)یافت شود .

برای تحقق تابعیت شرایطی لازم است که این شرایط عبارت است از :

۱. دولتی وجود داشته باشد.

 ۲. افرادی به عنوان تبعه وجود داشته باشد .

 ۳. دارای سرزمین مشخص باشند .

 ۴. دارای قدرت سیاسی و حاکمیت مستقل باشد .

تابعیتاز اراده مطلق دولتها ناشی می شود و نباید تصور کرد که یک رابطه قراردادی و متقابل بین فرد و دولت است . و همین طور تابعیت بر سه اصل مبتی است ۱. اصل لزوم تابعیت(نفی بی تابعیتی ) ۲. اصل وحدت تابعیت( نفی تابعیت مضاعف) ۳. اصل تغییر پذیری تابعیت

برحسب این که تابعیت از ابتدای تولد به شخص تحمیل شود و یا اینکه خود شخص تقاضای کسب تابعیت را بنماید ، تابعیت را به اصلی و مبدا (orginal nationality)و اکتسابی تقسیم کرده اند ، تابعیت اصلی همانطور که از اسم آن نیز بر می آید تابعیتی است که از ابتدای تولد به طریقی مانند به حکم قانون بر طفل تحمیل می گردد و تابعیت اکتسابی (acquisition of nationality)، تابعیتی است که شخص بعداً از طریقی آن را کسب می کند . روش های مختلف تابعیت مبدا یا اصلی مبتی بر دو روش است : روش خونی (jus sanguini)و روش خاک (jus soil)

حال دو سیستم خاک و خون  یا اصل خون و اصل خاک را به طور مختصر و کوتاه توضیح میدهیم.

اصل خون یا سیستم خون یا تابعیت نسبی :

سیستم خون یا تابعیت نسبی ، سیستمی است که در آن که تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل می شود ،یعنی طفل به محض تولد ، تابعیت پدر یا مادرش را تحصیل خواهد نمود . اصل خون شیوه ای از اعطای تابعیت است که براساس آن ملیت هر شخص براساس ملیت یک یا هر دوی والدین او تعیین می شود ،این تابعیت یا شهروندی گاهی براساس اقلیت های اجتماعی یا اقوام فرهنگی نیز تعریف می گردند. اصل خون به محلی که طفل در آنجا متولد می شود هیچ توجهی ندارد قهرا تابعیت پدر یا مادر خود را دارا است ، کشورهایی مانند سوئیس ، آلمان ، اتریش و مجارستان سیستم خون را برای تابعیتانتخاب و پذیرفته اند .

دلایل طرفداران سیستم خون :

کسب تابعیت با اعمال سیستم خون ، طرفداران زیادی دارد و همچنین مورد قبول برخی کشورها واقع گردیده است . دلایل طرفداران این سیستم عبارت است از ۱. مصلحت کشورهای پرجمعیت و مهاجرفرست در این است که این سیستم را پیروی نمایند زیرا که کثرت تبعه برای دولتها در زمان صلح ، باعث قدرت سیاسی و اجتماعی شده و همچنین در زمان جنگ باعث قدرت نظامی می گردد. به این ترتیب مصلحت کشورهای پرجمعیت بر این است که این سیستم را اجرا نمایند تا آن که اهالی کشور را هر کجا که باشند تبعه خود بدانند . ۲. دلیل ملی یا نژادی دلیل دوم طرفداران سیستم خون می باشند. طرفداران این سیستم می گویند ، اعمال این سیستم بهترین وسیله رعایت تاثیرات نژادی و بالنتیجه ضامن علاقه مندی به کشور متبوع می گردد . علاقه مندی شخص به کشور با خون شخص آمیخته شده است و از آن راه به طفل سرایت می کند . ۳. طرفداران سیستم خون می گویند این سیستم برای افزایش اعتبار و حیثیت دولتی بسیار مفید است زیرا کثرت تبعه و داشتن افرادی خارح از کشور باعث نفوذ سیاسی و معنوی می شود . البته قبول این سیستم به تنهایی برای تشخیص تابعیت افراد کافی نمی باشد ، زیرا با قبول این سیستم در مورد اطفال بدون تابعیت (آپارتاید) نمی توان تعیین تابعیت نمود. اصل خون در مقابل اصل خاک قرار می گیرد که دیگر شیوه رایج برای اعطای تابعیت می باشد براساس اصل خاک هر فردی که در قلمرو یا سرزمین یک کشور متولد می شود تابعیت یا شهروندی آن کشور را نیز دریافت می کند البته بسیاری از کشورهای دنیا هر دو اصل خاک و خون را در نظام تابعیتی خود قرار داده اند .

اصل خاک یا سیستم خاک ( یا تابعیت ارضی) :

سیستمی که به موجب آن تابعیت شخص از روی محل تولد شخص معلوم می نماید که به آن تابعیت ارضی نیز گفته می شود یعنی هر شخصی در هر محلی که متولد می شود ، تابعیت محل تولد خود را داراست . امروز اکثر دولتها ، به سیستم خاک عمل می نمایند و به ندرت کشوری یافت می شود که آن را نپذیرفته باشد . کشورهایی چون آمریکای لاتین ،کانادا ، آرژانتین ، ونزوئلا ، برزیل سیستم خاک را برای تعیین معیار تابعیت پذیرفته اند . اصل خاک یکی از شیوه های اعطای تابعیت است که بر اساس آن هر فردی که در قلمرو یا سرزمین یک کشور متولد می شود تابعیت یا شهروندی آن کشور را هم دریافت می کند ، طرفداران این سیستم به دلایل عقلی و اجتماعی و مصلحت کشورهای کم جمعیت و مهاجر پذیر اشاره می کند و اذعان می دارد که با قبول این سیستم ، چون در هر حال هر فردی در محلی که تحت حاکمیت دولتی است ، متولد می شود ، دیگر هیچ فردی بدون تابعیت نمی ماند . اصل خاک بیشتر در کشورهای مهاجرپذیر مورد استفاده و اقبال واقع شده است کشورهای که به کنوانسیون کاهش بی تابعیتی سال ۱۹۶۱ پیوسته اند ، به افرادی که در کشتی ، هواپیما یا قلمرو یا در آسمان و در محدوده هوایی آن کشور متولد شده اند حق شهروندی و تابعیت می دهند و فرد متولد شده دارای تمام حقوق شهروندی آن کشور می باشد . طبق گزارش اوت ۲۰۱۰ از میان ۱۹۴ کشور فقط ۳۰ اصل خاک را مورد استفاده قرار می دهند .

حال این دو اصل خاک و خون را با یکدیگر مقایسه می کنیم : سوالی که در راستای تحصیل تابعیت ممکن است مطرح گردد این است که کدام سیسم خاک یا خون بهتر و برتر است ؟ پاسخ به این سوال ، پاسخی جامع و کامل نخواهد بود زیرا هریک از این دو سیستم دارای معایب و مزایای خاص خود هستند و هر کشوری با توجه به شرایط و مسائل اقتصادی ، سیاسی و اوضاع و احوال جغرافیایی خود ، برای وضع مقررات مربوط به تابعیت ، یکی از این دو سیستم را انتخاب می نمایند یا حتی ممکن است تلفیقی از این دو سیستم انتخاب گردد ،مانند قانون ایران ، که مطابق سیستم خون عمل می نماید ولی در پاره ای از اوقات ، بنا بر مصالحی ، سیستم خاک را نیز پذیرفته اند . به جز ایران کشورهایی چون رومانی ، عراق و فرانسه هر دو سیستم را تواما پذیرفته اند .

حال با توجه به شرایط کلی که مورد بررسی قرار گرفت کشور کانادا را از طریق تولد فرزند و شرایط آن ارزیابی میکنیم .

کشور کاناداکشوری در شمال قاره آمریکای شمالی است که از ده استان و سه منطقه دارد که هر کدام از آنها دارای مراکزی می باشند . این کشور از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام و از شمال تا اقیانوس منجمد شمالی گسترده شده است ، کشور کانادا دومین کشور بزرگ دنیا بعد از کشور روسیه می باشد و مساحت آن ۹,۹۸۴,۶۷۰ کیلومتر مربع می باشد ، و چهارمین کشور پهناور جهان از نظر مساحت خشکی است ، بسیاری از بخشکانادا به دلیل نزدیک بودن به قطب شمال و سرمای شدید سکونت در آن وجود ندارد ، پایتخت کشور کانادا ، اتاوا می باشد ، طبق آماری که در سال ۲۰۱۰ وجود داشت جمعیت این کشور بالای ۳۴ میلیون نفر می باشد ،شهرهای اصلی کانادا عبارتند از تورونتو ، مونترال ، ونکوور و اتاوا است ،کانادا یکی از ثروتمند ترین کشورهای جهان محسوب می شود که اقتصاد آن بسیار متنوع می باشد و از تولیدات کشور کانادا می توان به تولیدات فلزی ، مواد غذایی ، صنایع شیمیایی و چوب و کاغذ و همین طور نفت اشاره نمود .این کشور تا سال ۱۷۱۳ مستعمره کشور فرانسه بود و زبان این کشور انگلیسی و فرانسوی می باشد ، اما حکومت در این کشور یک دموکراسی پارلمانی فدرال و یک پادشاهی مشروطه است .

تابعیت یا شهروندی در کانادا

اگر شخصی در کشور کانادا پا به جهان بگشاید و یا اینکه پدر و مادر او کانادایی باشد به طور اتوماتیک شخص متولد شده تابع کانادا (کانادایی) محسوب می گردد و شناسنامه به همراه پاسپورت این کشور به او تعلق می گیرد افرادی زیادی وجود دارند که این فکر را در سر دارند که داشتن تابعیت کانادایی را امتیاز خاصی می دانند و به همین دلیل به این کشور مهاجرت می کنند . اما تابعیت یا شهروندی (citizenship)در کشور کانادا به دو قسم تابعیت به واسطه تولد و یا پدر و مادر (born citizenship)و تابعیت در سایر موارد (naturalized citizenship)تقسیم می شود ، به طور کلی با توجه به قانون تابعیت (شهروندی) کانادا(the citizenship act ) کسی که یکی از شروط ذیل را داشته باشد به طور عمومی شهروند و تابع کانادامحسوب می گردد:

 ۱. در داخل خاک کانادا به دنیا آمده باشد .

 ۲. اگر خارج از خاک کانادا به دنیا آمده باشد اما از طریقی مانند پناهندگی یا مهاجرت مقیم کانادا شده باشد و در ادامه با قوانین موجود (naturalized)به شهروندی کانادا رسیده باشد .

 ۳. در خارج از خاک کانادا متولد شده باشد اما لااقل یکی از پدر و مادر او شهروند و تابع کانادا باشد .

در رابطه با قسمت اول یک استثنا وجود دارد یک نکته مهم و قابل تامل می باشد و آن این است که افرادی که در کانادا متولد می شوند اما هیچ کدام از پدر و مادرشان شهروند کانادا (کانادایی) و یا مقیم کانادا نباشند و یا اینکه یکی از پدر یا مادرشان برای ماموریت دیپلمات به کانادا آمده باشد دیگر شخص متولد شده در خاک کانادا ، کانادایی محسوب نمی شود که نکته مهم این مقاله هم تلقی می شود .

اما اقامت دائم در کانادا زمانی است که تابع یک کشور بیگانه ( نسبت به کانادا ) دارای این اجازه می باشد که تحت شرایطی می تواند در کشور کانادا به تحصیل و زندگی و اشتغال به حرفه ای بپردازد و این افراد ( اقامت دائم کانادا ) هم اکنون دارای کارتی به نام PRیا permanent resident card می باشند و دیگر برای ورود به کشور کانادا نیازی به اخذ ویزا ندارند .

حال به مهمترین سوال می پردازیم که وضیعیت والدین ( پدر و مادر ) افرادی که در کانادا متولد می شوند به چه نحو می باشد ؟ اگر فرزند شما در کشور کانادا متولد شود شما نه مقیم دائم کانادا  محسوب می شوید و نه همین طور تابعیت کانادا را اخذ می کنید یعنی به صرف تولد فرزند در کشور کانادا تابعیت یا اقامت دائم به والدین آنها اعطا نمی گردد . اما این امکان را دارد در روند مهاجرت شما  به کشور کانادا تاثیری داشته باشد که البته با توجه به روش مهاجرت متغییر می باشد برای مثال کسانی که از طریق federal skilled workerبرای اقامت کانادا اقدام می کنند با داشتن فرزند کانادایی از ۵ امتیاز بر خوردار میگردنند ،ممکن است داشتن فرزند کانادایی به روی افسر ویزا تاثیر گذار باشد اما به طور کلی نمی تواند امتیاز خاصی تلقی گردد و یا سرعت رسیدگی در پرونده را افزایش دهد .تنها جایی که میتواند داشتن فرزند کانادایی برای شما مفید و اثر مثبت داشته باشد این است که فرزند شما بالای ۱۸ سال سن داشته باشد و از امکانات مالی خوبی برخوردار باشد تا بتواند اسپانسر مالی شما شود تا از طریق خویشاوندی بتوانید به کشور کانادا مهاجرت کنید .

اما به طور کلی براساس قانون citizenship act  ( قانون شهروندی کانادا ) اگر شخصی بعد از تاریخ پانزدهم فوریه ۱۹۷۷ در داخل خاک کانادا به دنیا بیاید صرف نظر از وضعیت اقامتی والدینش شهروند و تابع کانادا محسوب می شود و از همان بدو تولد از تمام حقوق و تکالیف شهروندی برخوردار می شود .

حال برای والدینی که قصدشان اخذ تابعیت از طریق تولد فرزندشان است می توانیم کشوری همچون برزیل را پیشنهاد کنیم که اگر در کشور برزیل فرزندی متولد شود آن فرزند تابعیت کشور برزیل را کسب می کند و به واسطه آن پدرو مادرشان پس از گذشت تقریبا ۶ ماه می توانند تقاضای دریافت اقامت و تابعیت کشور برزیل را بنمایند.

No votes yet.
Please wait...

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *